ภาษาไทย    English
Faculty of Fisheries : Department of Fishery Product
Faculty of Fisheries : Department of Fishery Product
Faculty of Fisheries : Department of Fishery Product
Faculty of Fisheries : Department of Fishery Product
Faculty of Fisheries : Department of Fishery Product


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
[อ่านต่อ...]
ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2559 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) ปีงบประมาณ 2559
เพื่อไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือฟลิปปินส์ จำนวน 6 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2559 หรือดูรายละเอียด เพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ น.ส.มณฑิรา พรับจีน คณะเกษตร โทรศัพท์ 0-2942-7146 หรือเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี คณะประมง ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2942-8936 
[อ่านต่อ...]

ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936
[อ่านต่อ...]


ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมง (โควตาบุตรชาวประมง) 
การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2559 
[อ่านต่อ...]
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมง (โควตา ศอ.บต.) 
การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 
[อ่านต่อ...]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2558 
1/04/2558 [อ่านต่อ...]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2558 
16/03/2558 [อ่านต่อ...]

สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]

จุลินทรีย์ก่อโรค ความสำคัญต่อการปนเปื้อนในมิติต่างๆ


บทความ การใช้ประโยชน์ส่วนเหลือเปลือกกุ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง 
 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและ แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,300 บาท สาขา Molecular Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตามที่ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง) ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรานั้น บัดนี้ คณะประมงได้ทำการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศคณะประมง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา Aquaculture Engineering สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 นั้น
เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัคร คณะประมง จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวจนถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศคณะประมง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา Aquatic Animal Health สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 นั้น
เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัคร คณะประมง จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวจนถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศคณะประมง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา เทคโนโลยีทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดรับสมัครในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 นั้น
เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัคร คณะประมง จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวจนถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศคณะประมง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา นิเวศวิทยาทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดรับสมัครในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 นั้น
เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัคร คณะประมง จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวจนถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

 • โทร:
  0-2942-8644 ภายใน 4092-3
 • โทรสาร:
  0-2942-8644-5 ต่อ 112
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900