ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-9428644-5
แฟกซ์: 0299428644 #12หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
2) คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
4) คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)