ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-9428644-5
แฟกซ์: 0299428644 #12
               ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การเรียนการสอน และการทำการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในน้ำ การใช้ประโยชน์จากของเสีย และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแหล่งน้ำนอกจากนี้ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ได้จัดตั้ง " ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง " ขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านข้อมูล การฝึกอบรมและให้บริการในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง

ปรัชญาและปณิธานภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและคุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์และ ถ่ายทอดงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สังคม

เป้าหมายการเรียนในภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

               นิสิตมีความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูปสัตว์น้ำ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในน้ำ การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสียและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การตรวจสอบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมวดการเรียนการสอนแบ่งได้ดังนี้

1. เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ หลักและวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบและศึกษาการเปลี่ยม แปลงคุณภาพสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมง โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
2. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ประมง จุลชีพที่พบในแหล่งน้ำ การจัดจำแนกหมวดหมู่ของจุลชีพ คุณและโทษของจุลชีพที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง
3. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หลักและวิธีการเก็บถนอมสัตว์น้ำ ปัจจัยที่ผลต่อคุณภาพวัตถุดิบ กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้ำ

สัมมนา ปัญหาพิเศษ

               ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาร่วมกับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การวางแผนการทดลอง การทำงานวิจัย การสรุปผล และเสนอผลงานที่ได้ทำ

การฝึกงานของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ครั้งที่ 1 ฝึกงานที่ภาควิชา
ครั้งที่ 2 ฝึกงานที่โรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง
ครั้งที่ 3 ฝึกงานที่โรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง

หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

               ปัจจุบันได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทปีการศึกษาละ 1 ครั้งครั้งละประมาณ 10 คนและในปี 2545 มีโครงการที่จะเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

แหล่งงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

กรมประมง
ธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
คณาจารย์ในสถาบันการศึกษา
บริษัทเอกชน เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์
โรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่เยือกแข็ง
บริษัทส่งออก ประกัน
บริษัทที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชน
บริษัท หรือกิจการส่วนตัว