ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-9428644-5
แฟกซ์: 0299428644 #12ผศ. ดร . จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
Assist.Prof. Jiraporn Runglerdkriangkrai

M.S. (Food Technology) Chulalongkorn University, Thailand
Ph.D. (Food Science) Kochi University, Japan

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การบรรจุกระป๋อง
email : ffisjpr@ku.ac.th
   

ผศ. ดร.ปัทมา ระตะนะอาพร
Assist.Prof. Pattama Ratanaarporn

M.Applied Science (Food Technology),The University of New South Wales, Australia
Ph.D. (Food Technology) Chulalongkorn University, Thailand

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
การแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การแปรรูปสาหร่าย
email : ffispmr@ku.ac.th
   

ผศ. ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์
Assist.Prof. Pongtep Wilaipun


วท . ม . ( จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biotechnology) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
จุลชีววิทยา การใช้ประโยชน์ของเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ
email : ffisptw@ku.ac.th
 

รศ. ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
Assoc.Prof. Wanchai Worawattanamateekul


Ph.D (Applied Bioresource Science ) Ehime University, Japan

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
โพลีแซคคาไรด์จากทะเล น้ำมันปลา ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการประมง
email : ffiswcw@ku.ac.th
 

ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ
Assist.Prof. Kangsadan Boonprab


วท . ม .( จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. ( Bioresources Sience; Applied Resource Chemistry) The United Grauduate School of Agricultural Science, Tottori University, Japan


หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
Microbiology, Biochemistry in Fishery Product, Post harvest technology
email : ffisksb@ku.ac.th
 

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
Dr. Wanwimol Klaypradit


วท.บ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Food Science and Technology) University of Georgia, USA.

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
Aquatic Food Lipids, Functional Aquatic Food, Encapsulation Technology
email : ffiswak@ku.ac.th
 

ผศ.ดร. เยาวภา ไหวพริบ
Assist.Prof. Yaowapha Waiprib

B.Sc. (Food Technology) Chulalongkorn University
M.Sc. (Food Technology) Chulalongkorn University
Ph.D. (Chemical Engineering) The University of Queensland, Australia

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
Chitin Chitosan and relate products, Cell culture technology (BEVS),
Food Safety Risk Analysis

email : ffisywp@ku.ac.th
 

ดร. จีรวรรณ มณีโรจน์
Dr. Jirawan Maneerote n


วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(วิศวกรรมอาหาร)
Ph.D (Doctor of Engineering) Asian Institue of Technology, Thailand

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
email : ffisjwm@ku.ac.th
 

ดร. จุฑา มุกดาสนิท
Dr. Juta Mookdasanit

วท.บ(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D (Applied Bioresource Science ) Ehime University, Japan

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
Food Chemistry, Food Analysis, Food Safety
email : ffisjum@ku.ac.th
 

ดร. นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
Dr. Nantipa Pansawat

วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
การแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและพืชน้ำ
email: ffisntp@ku.ac.th
 

ดร. จีรภา หินซุย
Dr. Jirapa Hinsui

วท.บ. (เคมีการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และเอนไซม์ในสัตว์น้ำ
email : ffisjrp@ku.
 

ดร. เปรมวดี เทพวงศ์
Dr. Pramvadee Tepwong

วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Applied Marine Bioscience) Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
Natural bioactive compounds, Liquid fermentation, Nutraceuticals and functional food, Food chemistry
email: ffispdt@ku.ac.th
 

อ. นวพร วรรณวิศาล
Miss Nawaporn Wannawisan

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
Packaging Development, Food Packaging, Packaging Safety and Compliance
email: ffisnpw@ku.ac.th
 

คุณดวงเดือน วารีวะนิช
Mrs. Daungdoen Vareevanich

นักวิทยาศาสตร์
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email : ffisdak@ku.ac.th
 

คุณจินตนา สมศรี
Mrs.Jintana Somsri


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ) สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์

email : ffisjis@ku.ac.th

 

คุณมีนา ปานทอง
Mrs. Meena Panthong


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email : ffismnp@ku.ac.th
 

คุณชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์
Mrs. Chamaiporn Akkanvanitch


นักวิทยาศาสตร์
M.Sc. (Agriculture) Kagawa University, Japan

e-mail : ffiscpa@ku.ac.th

 

คุณพิศมัย ศรีจันทร์
Mrs. Pitsamai Srichan


พนักงานธุรการ

คุณพวงทิพย์ จันทรคร
Mrs. Puangtip Chankorn

พนักงานผู้ช่วยผลิตทดลอง