ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-9428644-5
แฟกซ์: 0299428644 #122) การรับรู้เกี่ยวกับปลาปักเป้าและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคในการบริโภคปลาปักเป้าหลังน้ำตาล